^Hop hore
Get Adobe Flash player

Kontakty

Materská škola
Kostolná ulica 560/13
Cabaj-Čápor
951 17
 

Telefón : 0908 727 288
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Prevádzka:
od 6,30 hod do 16,30 hod
 

CPPP a P v NITRE:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre
http://www.cpppap.sk

Aktuálne oznamy

Predškoláci

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

SAMOOBSLUŽNÉ ČINNOSTI

 • samostatne sa obuť a obliecť (aj sa zapraviť)
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • samostatne sa najesť, používať príbor
 • samostatne sa obslúžiť na WC
 • samostatne sa učesať a vyčistiť si zuby, vysmrkať sa
 • dávať si pozor na svoje veci
 •  

PRACOVNÉ ZRUČNOSTI

zadanú úlohu sa snažiť splniť a dokončiť

 • mať túžbu čítať, zaujímať sa o knihy a nové poznatky
 • mať primerané psychomotorické tempo

 

JEMNÁ MOTORIKA

vedieť správne držať písacie potreby a klásť primeraný tlak na písaciu potrebu, mať vyhranenú lateralitu (pravák alebo ľavák)

 • uvoľniť ruku pri kreslení
 • napodobniť tvary písma
 • vedieť kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • ovládať geometrické tvary
 • nakresliť kompletnú postavu človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami a bruchom, na hlave oči, ústa, nos, na ruke 5 prstov)
 • vedieť kresliť čiary, horný a dolný oblúk, vlnovky, osmičky
 • vyfarbiť obrázky, ohraničený tvar
 • správne držať nožnice a vedieť vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • navliekať koráliky, modelovať z plastelíny, používať lepidlo
 • prekresliť podľa predlohy kruh, trojuholník a štvorec a pod.

 

HRUBÁ MOTORIKA

viedieť skákať (aj na jednej nohe)

 • preskakovať cez prekážku, skočiť bez strachu z určitej výšky
 • behať a preliezať
 • udržať rovnováhu
 • chytať a hádzať loptu
 • skákať cez švihadlo
 • robiť kotrmelce
 • ovládať jednoduchý rytmický pohyb (aj s riekankou či pesničkou)
 •  

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI

 

Jazyk, reč a poznanie

správne vyslovovať všetky hlásky

 • vyjadrovať sa plynule aj zložitejších vetách
 • porozprávať krátku, známu rozprávku s udržaním dejovej línie a taktiež zoradiť obrázky (3 – 4) podľa deja rozprávky, rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku, básničku, riekanku
 • odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú a neskákať do reči
 • prerozprávať svoje zážitky, skúsenosti, nedávne udalosti - vie hovoriť rozumne a s plynulosťou reči i významu
 • rozumieť inštrukciám pri plnení úlohy
 • prirodzene nadviazať verbálny aj očný kontakt
 • pri spontánnom rečovom prejave hovoriť gramaticky správne (skloňovať, časovať, používať minulý, prítomný a budúci čas), používať všetky slovné druhy (slovesá, prídavné mená, podstatné mená)
 • sformulovať otázku a tiež na otázku odpovedať
 • vysvetliť, čo znamenajú niektoré slová (napríklad: žaba, kabát, auto), vie vystihnúť charakteristickú vlastnosť, či funkciu slova
 • povedať svoje meno, mená súrodencov, rodičov, kamarátov, adresu
 • tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr.: hruška, jablko, slivka je ovocie)
 • tvoriť protiklady slov (napr.: malý – veľký, teplý – studený)

 

Sluchové vnímanie

určiť, či sa 2 slová rýmujú alebo nie

 • rozlíšiť dvojice slov, či sú rovnaké alebo nie (hrady-brady, sud-sad, pije-bije)
 • určiť začiatočnú hlásku slova a poslednú hlásku v slove;
 • jednoslabičné slová rozložiť na hlásky napríklad: LES  →  L-E-S;
 • zopakovať vetu zloženú z piatich slov alebo zapamätať si štyri nesúvisiace slová
 • vytlieskať slabiky v slovách

 

Zrakové vnímanie

v rade obrázkov odlíšiť, ktorý obrázok je iný, ak sa líšia v detaile a tiež vo vertikálnej a horizontálnej polohe

 • nájsť zhodné obrázky
 • doplniť chýbajúcu časť v obrázku
 • poskladať obrázok z niekoľkých častí, zo 6 obrázkov aspoň 3 si zapamätať
 • zmysluplne opísať obrázok

 

Orientácia

vie povedať, kde je vpravo - vľavo, hore - dole, ponad - popod, cez,

 • nezablúdi v mieste svojho bydliska
 • pozná pravú a ľavú ruku
 • vie sa orientovať v čase – dnes, včera, zajtra, ráno, dopoludnia, obed, popoludní, večer, bolo, bude
 • vie vymenovať ročné obdobia a ich charakteristické znaky
 • vie vymenovať dni v týždni, mesiace v roku

 

MATEMATICKÉ PREDSTAVY

 

 • rozoznať základné farby a ich odtiene
 • rozoznať a vedieť pomenovať geometrické tvary- kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik
 • napočítať do 10
 • poznať číslice od 1 do 10 a vedieť ich priradiť k počtu
 • rozlišovať, čo je viac– menej, veľa – málo, trochu
 • vedieť určiť poradie v rade – prvý, posledný, medzi, hneď pred, hneď za
 • rozlíšiť viac, menej, rovnako pri rôznej veľkosti a usporiadaní prvkov
 • určiť množstvo o jedno viac alebo menej
 • triediť prvky (tvoriť skupiny) podľa kritérií: farby, veľkosti, tvaru
 • zoradiť 5 prvkov podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší a naopak
 • rozlišovať pojmy: malý-stredný-veľký, vysoký-vyšší-najvyšší, málo-menej-najmenej

 

VŠEOBECNÝ ROZHĽAD

poznať a pomenovať časti ľudského tela, zmyslové orgány, zásady starostlivosti o zdravie - vhodné jedlo a pitie

 • poznať základné pravidlá cestnej premávky (dopravné značky, signály pre chodcov, farby semaforu)
 • rozpoznávať základné kvety, stromy, zvieratá, zeleninu i ovocie
 • pomenovať základné predmety a popísať ich vlastnosti – farba, tvar, veľkosť, materiál
 • vedieť povedať ako sa volá, koľko má rokov, kde býva, vymenovať a pomenovať členov rodiny a ich zamestnanie

 

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

zdvorilo a slušne sa správať – vedieť sa pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť

 • vedieť fungovať v kolektíve, spolupracovať, podeliť sa
 • zvládnuť odlúčenie od rodičov
 • komunikovať s deťmi a učiteľkou
 • dodržiavať pravidlá v skupine
 • dať najavo svoje potreby, odmietnuť nežiadúce správanie, vedieť sa slovne obrániť
 • byť trpezlivý, počkať, až na neho príde rad
 • rozlišovať medzi hrou a úlohami
 • zhodnotiť pod vedením dospelého následky vlastného správania v jednoduchých situáciách

 

EMOCIONÁLNE ZRUČNOSTI

prejavovať emocionálnu stabilitu

 • byť odolný voči frustrácii, vedieť prijať aj prípadný neúspech
 • primerane zvládať strach, obavy

 

 

 

 

files/Skolska_zrelost.docx

 
 
 
 

Cookies